ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το περιοδικό μας είναι ενταγμένο σε διεθνείς ακαδημαϊκές βάσεις δεδομένων, όπως:

- Google Scholar

DOAJ

Index Copernicus

Heal Link

EBSCO

CiteFactor

Bibliovigilance